50.000 euro aan subsidies over 64 G-sportinitiatieven

Op 28 juni 2017

64 Gehandicaptensportinitiatieven uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 50.000 euro steun van de Provincie. De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement betreffende het toekennen van werkingstoelagen aan erkende sportieve instanties met bovenlokale gehandicaptensportwerking in West-Vlaanderen.

Carl Vereecke: “G-Sport floreert in onze provincie en dat stemt mij gelukkig. Met de toegewezen subsidies geven we 64 G-sportevenementen de kans om te investeren in een kwaliteitsvol sportaanbod voor personen met een beperking. Door de hervorming van de provincie wordt de bevoegdheid Sport overgeheveld naar Vlaanderen. Het is dan ook het laatste jaar dat wij vanuit de provincie dergelijke sportinitiatieven kunnen steunen. Met de toegekende subsidies willen we alvast ook een signaal geven aan Vlaanderen om te blijven investeren in G-Sport.”

Provinciaal reglement G-sport
Het provinciaal reglement voor G-sportclubs en reguliere clubs met een G-werking werd in september 2016 goedgekeurd door de provincieraad. Via het reglement wil de Provincie de bovenlokale sportieve werking in georganiseerd verband voor personen met een handicap ondersteunen en verder stimuleren.

Er kan een werkingstoelage toegekend worden voor initiatieven die kaderen in de volgende beleidsthema’s:

  • Organisatie van duurzaam actief G-sportaanbod;
  • Aankoop van G-sportmateriaal;
  • Inzamelen en verspreiden van informatie;
  • Organisatie van vormingsactiviteiten;
  • Officiële tewerkstelling van gekwalificeerde sportbegeleiders;
  • Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de deputatie bepaalt, na advies van de provinciale Sportraad West-Vlaanderen.

Laatste indienronde in 2017
Omdat de Vlaamse Regering de persoons- en cultuurgebonden bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid sport, in 2018 zal overnemen, is dit het laatste jaar dat de Provincie dergelijke sportinitiatieven kan steunen.

De laatste aanvragen voor werkingstoelagen voor 2017 kunnen bij de Provincie West-Vlaanderen worden ingediend via de website www.west-vlaanderen.be/sport. De uiterste indiendatum is 1 november 2017.